این یک داستان است...

احساس عجیبی داشت

شکمش...

انگار چیزی داخلش می سرید!

سر می خورد و می لغزید!

نگاهی به خودش انداخت..

تمام رخ..

نیم رخ..

انگار ورم داشت..

بزرگ شده بود!

برای اندام نحیف او..

این شکم غیر عادی بود..

چند ماهی بود که از اتفاق همیشگی خبری نبود..

حدس هایی میزد!

نه!

سرش را تکانی داد!

می خواست افکار غریب بپرند!

نمی خواست باور کنه!

نمی خواست حتی فکر کنه....

اما فکر یه موجود کوچیک که داشت تمام روحش رو تسخیر می کرد و از وجودش تغذیه می کرد سوهانی بود روی اعصابش!

عشقش...

با او چه می کرد؟؟

اگر تمام داستان حقیقت داشت چه؟

اگر نطفه ای٬ یه یادگار از عشقش در او بسته می شد چه...؟

می ترسید..

دنیا دور سرش می چرخید..

باورش نمیشد که یک شب

یک سهل انگاری!

تمام زندگی اش را ویران کند!

خانواده اش را چه می کرد...چطور به دو نسل قبلش می فهماند که گناه نکرده...

که عشق پاک تر از یک سند کاغذی عقد است!

احساس خفقان می کرد..

جو بد بود!

سرد بود!

تنش می لرزید!

به آغوش عشقش رفت...

که باور کند تکیه گاهش رو..

که گرم شود..

گرم نبود..

 آغوشش از هر جای دیگر دنیا سرد تر بود..

بی شک اون روز بدترین روز زندگی ش بود!

به دیواری تکیه کرده بود که می لغزید!

که می لرزید!

که سرد بود..

سرما بدنش رو گرفت..

سرما احاطه اش کرد!

حالا خودش و کودکش با هم می لرزیدند!

از سرما..

از بی پناهی..

احساس می کرد تنهاست..

توی یک جاده ی متروک و سرد و بی انتها تنهاست!

بویی میشنید!

خیانت را لمس می کرد..

انگار می توانست ببیند!

عشقش را!

در آغوش دیگری!

آنجا گرم بود..

گرمای آغاز دوستی ای جدید...گرمای هیجان...گرمای جنب و جوشی چندش آور!

نگاه می کرد..

نگاه می کرد و خرد میشد!

نگاه می کرد و هر لحظه مطمئن تر می شد!

که این عشق یک طرفه بوده!

که تمام زندگی اش را داده بود

برای اینکه ما شوند!

دریغ!

حتی از من بودنش یک میم بیشتر نمانده بود..

دنیا دور سرش می چرخید..

دیگر این نطفه را نمی خواست!

نمیتوانست دل ببندد!

به حاصل خیانت...

نمی توانست دوستش داشته باشد!

نمی خواست...

می ترسید..

از زندگی..

از خودش..

از آن مو جود کوچک!

از آن عشقِ بی احساس!

از سرما...

تنها بود..

تنها ترین زن دنیا!

تنها ترین مادر دنیا..

/ 0 نظر / 2 بازدید