یه دیوار می خوام بهش تکیه کنم! ترجیحا بتونی!

تا به حال شده که کسی که احساس میکنین از همه دنیا بهتون نزدیک تره، یه روزی، یه جایی کاری کنه که احساس کنین فرسخ ها فاصله دارین؟

تا به حال شده روزی 500000 بار به کسی نقاط ضعفتونو گوشزد کنین و باز هم ببینین تو یه شرایطی ازش استفاده می کنه؟

تا به حال شده که دلتون بگیره از کسی؟ جدی میگم! نه اون دل گرفتگی های بچگانه! 

خواستم بگم تنها نیستین...

 

تا به حال شده احساس تنهایی و ضعف بکنین و دلتون بخواد یکی بیاد بغلتون کنه، بره با همه ی آدمایی که آزارت دادن و ترسوندت بجنگه و مثل یه شی ء شکستنی ازتون مراقبت کنه ؟ به همه ثابت کنه که تنها موجود مهم زندگیش هستین؟ 

خواستم بگم که همچین آدمی وجود خارجی نداره...مال داستاناست...

چه دردناک! 

/ 2 نظر / 9 بازدید
شهرزاد

این نوشته خودتونه؟