عرش الهی!

خدایا٬ بیا منطقی باشیم٬

ببین

اگه یه ذره ... فقط یه ذره از این گرمای جان فرسات رو تو زمستون پخش می کردی٬

از خوب شدن هوا و اینا که بگذریم٬ حداقلِ حداقلِ حداقلش٬ یه بنده ت کمتر غر می زد!!

 

یه پیشنهاد اصن...

تو عرش کبریایی به این عظمت٬ یه کولری ٬اسپیلتی٬ فنی٬ پنکه ای چیزی نداری؟

روشن کنی٬ سرشم تنظیم کنی بیاد صاف بخوره به ما؟ 

طول و عرض جغرافیایی رو نمیدونم اما آدرس: 

راه شیری٬ منظومه شمسی٬از خورشید بشمری میشه سومین کره٬ همچین یه کم آبی و سفیده٬ اسمش زمینه٬بچرخونش٬ استوا رو که رد کردی یه ذره بالا پایین کنی یه گربه مانندی می بینی٬ ایرانه٬ دریا بالایی رو همینطور بگیر بیا پایین٬ یه هاله ای از دود می بینی٬ میدونم٬ یه کم غلیظه٬ بیشتر از این دید نداره٬ اونجا تهرانه٬ 

آباریکلا٬ تنظیم کن همونجا خونک شیم!

خیر ببینی! 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
سروش

راسمیگیا خودشون اونجا بهترین خنک کننده آآ رو دارن ما باید این رو اونرو شیم تو شهر یه وخ ته نگیریم از دهن بیوفتیم