تـــــــــا...

روشنفکرانه نمی نویسم

هیچ وقت هم ننوشتم

چه این جا

چه آن جا

چه توی هزاران داکیومنتِ خاک خورده ی کامپیوترم...

عاشقانه مینوسم!

عاشقانه هم نوشتم!

چه اینجا...

چه آنجا...

چه توی هزاران داکیومنتِ خاک خورده ی کامپیوترم!

و تا عاشق نباشی

هیچ وقت نمیفهمی!

تا عاشق نباشی...

هیچ چیزی رو نمیفهمی...

حتی زندگی!

قرن ها طول میکشه که امثالِ تو این «تـــــــــــــــــــا» رو بفهمند!

و شایدم

قرن ها طول بکشه که امثالِ من این «تـــــــــــــــــــا» رو فراموش کنند!

قصه ی تلخیه...

/ 4 نظر / 4 بازدید
بهزاد نباتی

وقتی که عشق فرمان میدهد محال سر تسلیم فرود میاورد .

نرگس

چه حس خوبی بهم داد ...